605-448-944 

W obrocie gospodarczym firmy zawierają między sobą umowy. Na jej mocy jeden podmiot zobowiązuje się do wykonania określonej czynności z kolei drugi zaś do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Zdarzają się sytuacje, gdy dłużnik zobowiązania nie wykonuje. W celu ochrony wierzyciela można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. Aby zapobiec sytuacjom, w których dłużnik zamiast wykonywać zobowiązanie płaci określoną kwotę, wprowadzony został przepis niepozwalający na zwolnienie się od wykonania zobowiązania przez zapłatę tej kary. Kara umowna działa motywująco na drugą stronę umowy, bowiem kontrahent wie, że za niewykonanie umowy będzie zobowiązany do zapłaty z góry określonej kwoty.

Niekiedy należności nie są regulowane terminowo przez kontrahentów i doprowadzają firmowe finanse do niekorzystnej sytuacji. Jeżeli nie można już dłużej czekać na pieniądze najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest windykacja z opcją zaliczki. Rozwiązanie takie łączy wszelkie korzyści wynikające z windykacji z jednoczesnym zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki. Firma windykacyjna przyjmująca zlecenie windykacji wypłaca firmie zaliczkę na poczet przyszłych spłat od dłużnika. Tym samym wierzyciel otrzymuje gotówkę a firma windykacyjna rozpoczyna działania mające na celu odzyskanie długu. W razie zakończenia polubownych negocjacji bez żądanego efektu, firma windykacyjna prowadzi postępowanie sądowe, oraz bierze udział w egzekucji komorniczej. Po odzyskaniu wierzytelności na konto klienta przekazuje ona pozostałą część zwindykowanego długu.

Opinie Kancelaria Ultimatum SPRAWDŹ