Obecnie na rynku można wykonywać pracę na podstawie umów zawartych w świetle przepisów praca pracy lub ją świadczyć w związku z zawartą umową cywilnoprawną.

Umowa o pracę jest formą zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy. Jest to czynność prawna, która polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli dwóch stron stosunku pracy a mianowicie pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się tutaj do osobistego świadczenia pracy na rzecz i kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego określonym. Z kolei zaś pracodawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonego między stronami wynagrodzenia.

Wierzyciel co do zasady jest uprawniony do dokonania zajęcia wynagrodzenia dłużnika za pośrednictwem pracodawcy. Przepisy kodeksu pracy chronią go jednak, przed pozbawieniem wszystkich środków do niezbędnych życia. Jednocześnie pracownicy zatrudnieni z minimalnym wynagrodzeniem mogą uniknąć egzekucji.

Mając na uwadze artykuł 87 kodeksu pracy, potrącenia z wynagrodzenia mogą sięgnąć maksymalnie 60% jego wysokości, gdy roszczenia mają charakter alimentacyjny. W sytuacji gdy dochodzone są roszczenia na podstawie innego tytułu wykonawczego mogą wówczas one stanowić nie więcej niż 50% wynagrodzenia.

Poza normą prawną, która chroni 1/2 lub 2/5 należnego wynagrodzenia, inny przepis kodeksu pracy określa kwotę wolną od potrąceń. I tak zgodnie z tą normą prawną, wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmniejszona o wartość składek i zaliczkę na podatek dochodowy. Ograniczenie to nie dotyczy to alimentów.