Firma windykacyjna – działania komornicze

Wielu z nas słyszało lub było w sytuacji gdy nagle pojawiają się problemy finansowe. Ważne byśmy potrafili sobie z nimi radzić. Gdy niekontrolowanie dług rośnie a bank czy firma windykacyjna nie jest w stanie ściągnąć zadłużenia, sprawa może trafić na drogę egzekucji prawnej. W tym momencie do działania wkracza komornik.

Zanim sprawę niespłaconego długu przejmuje komornik trafia trafia na drogę postępowania sądowego. Sąd jest organem, który weryfikuje, bada sprawę i wydaje tak zwany „tytuł wykonawczy” czyli dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Na tym etapie sprawdzane jest, czy z umowy wynika obowiązek zapłaty, w jakiej kwocie oraz czy prawidłowo naliczone zostały odsetki i inne koszty. W postępowaniu przed sądem dłużnik może podnosić wszelkie argumenty, że obowiązek nie istnieje, że został wcześniej spłacony, że jest przedawniony, że wierzyciel udzielił mu zwłoki, itp. Bardzo ważne jest, żeby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym, podnosił wszelkie argumenty na swoją korzyść, bo po zakończeniu postępowania i wydaniu tytułu wykonawczego nie będzie już takiej możliwości.

Po zakończeniu postępowania przed sądem i wydaniu tytułu wykonawczego wierzyciel decyduje o tym, czy skierować sprawę do komornika na drogę tzw. postępowania egzekucyjnego. Jeżeli zdecyduje się na takie rozwiązanie, to składa stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji, najczęściej do komornika tego rewiru, w którym mieszka dłużnik. – We wniosku wierzyciela dokładnie winny być określone takie dane, jak: imię i nazwisko dłużnika, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, adres dłużnika, dokładna kwota podlegająca ściągnięciu oraz wskazane sposoby egzekucji. To tutaj określone zostaje, z czego ma być prowadzona egzekucja. To wierzyciel jest decydentem postępowania, od jego wniosków i woli zależy, jakie sposoby zastosuje komornik.

 

Co komornik jest w stanie nam odebrać w ramach egzekucji komorniczej ?

jedną z takich rzeczy są ruchomości. podczas ściągnięcia długu komornik sporządza protokół zajęcia. Na zajętych przedmiotach umieszcza informację o zajęciu. Następnie przedmioty te mogą być sprzedane na licytacji. Kolejną rzeczą są nieruchomości komornik składa wniosek o wpis w księdze wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji. Sporządza opis i oszacowanie nieruchomości i następnie przeprowadza licytację. wynagrodzenie za pracę: kwota podlegająca zajęciu zależy od rodzaju dochodów. Dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę: egzekucji komorniczej podlega połowa wynagrodzenia. Jedynie najniższe wynagrodzenie podlega ochronie. Przy zadłużeniu alimentacyjnym, komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia i w tym przypadku najniższe wynagrodzenie nie jest chronione. Dochody uzyskane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło: przy takim ściąganiu długu zajęciu podlega całe wynagrodzenie. W przypadku, gdy taka umowa jest jedynym źródłem utrzymania, dłużnik może ubiegać się o taką ochronę jak przysługuje w przypadku umowy o pracę. świadczenia emerytalno-rentowe: to, co komornik może zając to 25% emerytury lub renty. Jedynie połowa najniższej emerytury i renty podlega bezwzględnej ochronie. Potrącenia dokonywane są od kwoty brutto. rachunek bankowy: środki na koncie są wolne od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

działania komornicze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *