Jak najpewniej i jak najszybciej odzyskać pieniądze od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Aby odzyskać nasze pieniądze od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wyzbyć się udziałów. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje wyzbycia się udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.
Pierwszym z nich jest bowiem sprzedaż posiadanych udziałów na rzecz pozostałych wspólników w takim przypadku grono wspólników zawęża się o jednego, lub zbycie udziałów na rzecz osób lub podmiotów trzecich co wiąże się ze wprowadzeniem nowego wspólnika do spółki. Dla osób fizycznych, bez względu na piastowane stanowisko, dochody ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią bowiem oddzielny zakres podatku dochodowego.

Drugim sposobem wyzbycia się udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością jest umorzenie udziałów. W takim postępowaniu udziały których wyzbywa się wspólnik przejmowane są w całości przez spółkę, co z kolei wyklucza pojawienie się nowego wspólnika. Istnieją trzy tryby umarzania udziałów:
– dobrowolne – kiedy wspólnik wyraża zgodę, z możliwością wypłaty wartości udziałów;
– przymusowe – bez zgody wspólnika lecz na podstawie uchwały stworzonej zgodnie z przesłankami i trybem zapisanym w umowie spółki;
– warunkowe / automatyczne – stosowane kiedy w spółce dochodzi do określonych zdarzeń opisanych w umowie spółki, nie wymaga się utworzenia uchwały zgromadzenia wspólników.

W przypadku przymusowego oraz warunkowego umorzenia udziałów, kodeks spółek handlowych (KSH) gwarantuje wspólnikowi któremu udziały zostały umorzone minimalną stawkę wynagrodzenia która to nie może być niższa od wartości przypadającej na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonym o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce, wspólnicy samodzielnie ustalają wartość zbywanych udziałów pod warunkiem iż umowa spółki nie mówi inaczej. Wspólnik którego udziały są umarzane może zdecydować się na umorzenie bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia która ma zostać wypłacona wspólnikowi musi zostać zatwierdzona w uchwale ze zgromadzenia wspólników.

Opodatkowanie dochodu ze zbytych udziałów jest inaczej liczone dla osób prawnych jak i fizycznych.
Dla osób fizycznych w przypadku zbycia udziałów z nadwyżką dochód podlega opodatkowaniu jako dochód ze zbycia praw majątkowych na ogólnych zasadach.

Dla osób prawnych dochód z umorzenia podlega opodatkowaniu według zasad określonych w artykule 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych. Wysokość stawki podatku wynosi 19% oraz zostaje uregulowana przez płatnika.

jak najpewniej i jak najszybciej odzyskać pieniądze od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *